Company Pulse undersøkelser – innsikt for gode og produktive arbeidsplasser

Enkel og dokumentert prosess = faktabasert kunnskap

Introduksjon

Company Pulse undersøkelser brukes i offentlige og private virksomheter. Vi har to undersøkelser. Arbeidsmønsterundersøkelsen og Hjemmekontorundersøkelsen.

Arbeidsmønster undersøkelsen gir deg faktakunnskap om medarbeidernes tidsbruk, tidstyver, møtevirksomhet, hjemmekontor, kontor og digitale arbeidsformer.

Company Pulse Hjemmekontor kartlegger bruk av hjemmekontor, skjerming, ergonomi, utstyr, samt opplevde fordeler og ulemper.

Hvorfor Company Pulse? – fordi det er bedre å vite enn å tro!

Det er enkelt og raskt og gjennomføre Company Pulse. Undersøkelsene er basert på inngående kunnskap om temaene og bruker anerkjent statistisk metode. Det gir deg trygghet, kostnadseffektivitet, problemfri gjennomføring – og pålitelige resultater med høy nytteverdi.

Company Pulse kan hjelpe deg med presentasjon av resultater, forankring og gode råd. Du og din bedrift for online-tilgang til resultatene fra arbeidsmønsterundersøkelsen. Disse blir presentert på en brukervennlig og unik måte i Company Pulse Index, som har vunnet internasjonal pris for best innovasjon og størst kundeverdi.

NYTTEVERDI:

 • Lykkes med nytt kontor eller relokalisering i eksisterende lokaler
 • Lykkes med hjemmekontor og annet fjernarbeid /mobilt kontor
 • Produktivitet og trivsel på arbeidsplassen
 • Digitale arbeidsformer og samhandling på avstand
 • Sammenligne, måle utvikling/trend

Gjennomføring: Medarbeidere svarer på web-basert spørreskjema. Det tar ca. 5 min. å svare på Arbeidsmønsterundersøkelsen og 2-3 minutter å svare på Hjemmekontorundersøkelsen. Resultatene blir tilgjengelig 1 til 2 uker etter at svarene er samlet inn. Vi hjelper deg hele veien – en enkel og faglig god prosess!

Forskningsbasert

Company Pulse Index™ er forskningsbasert og benytter anerkjent statistisk metode. Det benyttes dagbokformat med enkle svaralternativer og med referanse til selvvalgt reell arbeidsdag. Summen av virkelige arbeidsdager / arbeidsatferd i en organisasjon, får frem variasjoner, noe som er typisk i bedrifter.

Company Pulse kartlegger arbeidsformer og rammebetingelser
Medarbeidere svarer på spørsmål om egenatferd/arbeidsform og tilgang og bruk av rammebetingelser. Målet er å ha gode rammebetingelser og at disse benyttes optimalt av medarbeidere. Et eksempel er forholdet mellom møteeffektivitet og tilgang på møterom. Effektive møter og tilstrekkelig tilgang på møterom gir en god skåre i analysen. Ineffektive møter og mangel på ledige møterom gir grunnlag for denne type refleksjon: utvidemøteroms-kapasiteten eller å effektivisere møtene?

Samarbeid og gjennomføring i din bedrift – steg for steg

 1. Avtale om leveranse mellom partene og GDPR databehandleravtalen.
 2. Partene utformer god informasjon om undersøkelsen.
 3. Sette opp bakgrunnsinformasjon: avdelinger, stilling/rolle, bygg etc.
 4. Deltakere informeres om undersøkelsen, gjennomføring og videre oppfølging.
 5. Deltakere mottar epost med lenke til nettbasert spørreskjema.
 6. Deltakere som ikke har svart følges opp med purring/påminnelse. Bedriftens kontaktperson får oppdatering om svarprosent underveis i datainnsamlingen.      
 7. Datainnsamling er åpen for svar i minst én arbeidsuke, pluss en helg. Ønsker din bedrift å dekke en lengre periode, er anbefaler vi heller å samle inn data for flere perioder. Årsaken er at respondenter gjerne glemmer aktiviteter og gir upresise svar, om de må rapportere for en lengre periode.
 8. Resultatene deres blir tilgjengelig online for selvbetjening. Company Pulse bistår gjerne med presentasjon og forankring, samt rapportarbeid, målarbeid og gjennomføring og gode tiltak.

Innhold og tema: Kontor – digitalisering – arbeidsform

Company Pulse Index benyttes for å kartlegge nå-situasjon og måle utvikling/trend, før og etter: Endringer i eksisterende kontor, nytt kontor, digitalisering og utvikling av arbeidsformene.

Kontor og arbeidsplassforming

 • brukernes tilstedeværelse på kontoret – varighet, tidspunkter, variasjoner
 • tilgang på møterom vs. møtevirksomhet
 • tilgang og bruk av stillerom
 • utfordringer på arbeidsplassen: avbrytelser og støy, og årsak/sammenhenger
 • opplevelse av orden i lokalene og kjøreregler
 • cellekontor, åpent kontorlandskap/aktivitetsbasert arbeidsplass – analysen måler atferd og effektivitet i ulike typer kontorløsninger
 • forskjeller internt i organisasjonen, avdelinger, alder, kjønn, etasjer, bygg etc.

Arbeidstid og tidsbruk – timer og minutter

 • arbeidstid på virkedager, kveld, natt og helg
 • arbeid hjemme, reise, kontoret og andre steder
 • aktivitetsmønster og antall arenaskifter

Møtevirksomhet

 • tidsbruk i møter per dag og møtenes lengde
 • antall deltakere i møter
 • andel interne og eksterne møter
 • bruk av datautstyr og audiovisuelt utstyr i møter
 • møteeffektivitet: tidsbruk – antall deltakere – evaluering av møteeffektivitet

Tilgang og bruk av datautstyr

 • tilgang til datautstyr (PC, nettbrett etc.)
 • bruk av datautstyr på reise, hjemme og andre steder
 • brukeropplevde IT problemer, hvor det skjedde og angitt tidstap

Kommentarer fra deltakere/respondenter angis i eget kommentarfelt i spørreskjema.

I spørreskjema rapporteres virkelige arbeidsdager. Bruk av virkelige arbeidsdager får frem forskjeller internt, noe som er typisk i organisasjoner. Dersom respondenter kunne svare for typiske arbeidsdager, blir gjerne variasjoner som er typisk for bedriften utelatt. Dessuten blir resultatene for bedriften atypisk, og dermed feil.

Ved fullført besvarelse får medarbeideren en resultatoversikt for seg selv. Hensikten er at medarbeider kan reflektere over eget arbeidsmønster. Om hva som er bra, om noe bør endres, og kunne sammenligne egne resultater med resultater for bedriften og andre/benchmarking.

Analyse og rapport

Resultater fra undersøkelsen blir tilgjengelig i et analyse- og rapportsystem. Hovedsiden viser resultat. Maks skåre = 1 og markert med rød firkant. Bedriftens skåre er skravert grønn. Company Profile Index er basert på fire indekser: Arbeidstid (workload), fordeling av arbeidstid (division of labour), arbeidsmiljø (office working conditions) og àjour (on Schedule). Temasider inneholder deltakere, aktivitetsmønster, arbeidstid, arbeidsfordeling, tidstyver, møter, profilanalyser og kommentarer. I filter til høyre velges, avdeling, kontortype, datautstyr etc.   

Analysen gir deskriptive resultater, resultater for profiler/grupper og årsak/virkning. I analysen kan man gå begge veier for å finne svar. Det gir utfyllende informasjon for tolkning av funn og sammenhenger, mht. å skape gode prosesser og positive resultater.

I analyseverktøyet benyttes median. I statistikk er median et sentralitetsmål som defineres som verdien til tallet som deler et utvalg i to deler, slik at hver del har like mange elementer. I motsetning til gjennomsnitt, som tildekker forskjeller, gir median økt innsikt om forskjeller i organisasjoner, og flere analysemuligheter. I eksemplet under er median 8 timer. Femti prosent av respondentene er plassert i firkanten i midten, og 25 % på hver side. Korteste arbeidstid er 5,5 timer og lengste er nær 11.50 timer. Eksemplet gir et godt bilde av arbeidstiden i bedriften/enheten, samtidig som det kan gjøres analyser. Eks. Hva kjennetegner de 25 % som jobber mest? Hvordan fungerer kontoret, deres møtevirksomhet, deres bruk av datautstyr etc.   

Company Pulse Index tilbyr analyse for alle ukedager (man-søn), slik at det er mulig å se resultater for hvilken som helst ukedag.

Å lykkes med nye kontorarbeidsplasser, digitalisering og arbeidsformer er viktig for kunnskaps bedrifters utvikling og suksess. Kartlegging av arbeidsmønstre er nyttige nøkkelindikatorer i virksomhetsstyringen. Nedenfor er en skisse for helhetlig virksomhetsstyring.    

Helhetlig virksomhetsstyring

 Spørsmål og svar

Her er eksempler på spørsmål om analysen, gjennomføring og nytteverdi. Ta kontakt med oss om du har spørsmål og behov som ikke blir besvart.

 • Er Company Pulse en kartlegging av arbeidsmiljøet?

Svar: Ja. Analysen ser på det fysiske arbeidsmiljøet i sammenheng med atferd og effektivitet.

 • Er Company Pulse en trivselsundersøkelse?

Svar: Nei. Imidlertid er det en positiv sammenheng mellom arbeidsformer og trivsel, og det er påregnelig at effektive og gode arbeidsdager bidrar til å senke sykefravær og turnover.    

 • Hva er forskjellen på Company Pulse og undersøkelser som måler medarbeidernes preferanser, holdninger, evner etc.

Svar: Hovedforskjellen er at Company Pulse har hovedfokus på objektive aspekter, mens mange undersøkelser ser på psykologiske, sosiale og organisatoriske aspekter ved jobben. Company Pulse er således komplementær til psykrometriske målinger.

 • Kan Company Pulse analyse benyttes til arbeidsplassutforming?

Svar: Ja. Analysen tilbyr god involvering i organisasjonen og bedriften får et faktagrunnlag om nå-situasjon, og interiørarkitekten får et underlag i sitt arbeid.  

 • Er det tilstrekkelig å spørre om èn virkedag?

Svar: Ja. Det spørres om en dag, kveld og nattarbeid + arbeid i helgen. De fleste husker ikke aktiviteter over flere døgn. Medarbeidere svarer for ulike dager slik at hele uken blir ivaretatt i rapport til din bedrift.

 • Det spørres om avbrytelser som om det var et problem, men det er vel en del av jobben?

Svar: Ja, det spørres om avbrytelser i utførelse av arbeidsoppgaver. De som svarer ja må angi hva avbrytelsene består i. Avbrytelser er en stor utfordring på mange arbeidsplasser, og er en betydelig tidstyv om det bidrar til konsentrasjonsproblemer og mer multitasking.

 • Hvor lang tid tar det å gjennomføre undersøkelsen?

Svar: Det tar vanligvis 2-3 uker fra «A til Å». Forarbeid og tilpasning til din organisasjon, tidsrommet spørreskjemaet er åpen for besvarelser og fram til resultatene er tilgjengelig.                 

 • Hvorfor benytte Company Pulse, når vi like gjerne kan lage en egen undersøkelse?

Svar: Å utvikle medarbeiderundersøkelser er et kompetansekrevende håndverk. Professor Bård Kuvaas, en av Norges fremste fagfolk sier dette om undersøkelser som ikke oppfyller forskningsmessige krav: «hvis premissene for diskusjon er feil, blir det i beste fall meningsløse diskusjoner og i verste fall villedende diskusjoner (Bård Kuvaas, Evidensbasert ledelse av menneskelige ressurser: Article in business/trade/Industry journal. Personal & ledelse, s. 54- 58). Videre avfeier Kuvaas forsvarsargumenter av typen «temperaturmåling/ stemningsbilde» og «skal bare brukes som utgangspunkt for diskusjon».