Når vi vet hvilken innvirkning arbeidsplassutformingen har på vår produktivitet, motivasjon og trivsel, bør arbeidsplassene kartlegges. Det kan sikre en effektiv og god involvering i organisasjonen og gi et verdifullt underlag for beslutninger, slik at man unngår fallgruvene og oppnår gevinstene. Imidlertid forutsetter det at undersøkelsen er faglig god.

Valg av medarbeiderundersøkelse?

Dårlige undersøkelser skaper uro, merarbeid, merkostnader og feil arbeidsplassløsning for din virksomhet. Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI, vraker enhver undersøkelse som ikke er forskningsbasert. I boken Evidensbasert HR imøtegår han vanlige forsvarsargumenter av typen «skal bare brukes som utgangspunkt for diskusjon» og «skal kun være en temperaturmåling».

Kuvaas skriver at ikke-statistiske undersøkelser i beste fall er meningsløse og i verste fall villedende. Advarselen er på sin plass, for eksemplene er mange og betydelig mer tallrike enn vi liker å tro.

Den moderne arbeidsplassundersøkelsen

Innen medarbeiderundersøkelser går det et hovedskille mellom å måle atferd, hva vi faktisk gjør, og psykometri, dvs. å måle holdninger, evner, ferdigheter, personlighetstrekk og trivsel. Psykometri har historisk sett hatt forrang innen arbeidsmiljøundersøkelser. En mer moderne tilnærming er måle atferd. Hvordan vi bruker kontorene, bruker arbeidstiden, vår møtevirksomhet, jobber hybrid osv. Kort sagt et arbeidsmønster.

Å kartlegge arbeidsmønsteret peker på en mer objektiv tilnærming og gir muligheter for analyser av årsaker og sammenhenger. Det kan sammenlignes med et legebesøk. Legen spør deg gjerne om hvordan du har det, som et innledende spørsmål. Uavhengig av ditt svar og om det er overfladisk eller inngående, er legens rolle å gjennomføre en objektiv undersøkelse og å tolke resultatene. Tanken på at det foreskrives behandling uten en faglig god diagnose er selvsagt absurd.

En stor fordel med å kartlegge arbeidsmønsteret ved bruk av statistisk metode, er å faktakunnskap om arbeidsplassene, som grunnlag for refleksjon, meningsfulle diskusjoner, og så velge gode og kostnadseffektive arbeidsplassløsninger.

Her kan du lese mer om arbeidsplassundersøkelsen Company Pulse Index™.