Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Knardahl S, Christensen JO. Arbeid hjemme og forventninger om å være tilgjengelig: effekter på opplevd arbeidsmiljø. Omsetningsintensjoner og helse. doi:10.5271/sjweh.3996.

Oversatt til norsk av Company Pulse AS. 

I FOU-rapporten “Arbeid hjemme og forventninger om å være tilgjengelig”, peker STAMI på at virksomheter kan oppnå arbeidsmiljøgevinster for helse, sykefravær, frafall, samt for virksomhetenes resultater, kvalitet og konkurransekraft.
Rådet til norsk arbeidsliv er å ta hensyn til usikkerhet i planlegging og risikovurdering.

Vi i Company Pulse mener at dette er kloke ord, basert på forskning, som peker på behovet for objektive målemetoder, som bør erstatte eller supplere subjektive målinger i organisasjoner.

Her er de viktigste funnene gjengitt:

Hjemmearbeid var assosiert med både positive og negative faktorer. Spesifikke faktorer knyttet til rolleforventninger og støtte fra medarbeidere skaper utfordringer.
Forventninger til tilgjengelighet var knyttet med mulige negative arbeidsfaktorer og helse, organisatorisk engasjement og intensjoner om å slutte i jobben.

Mål og metode:

Målet med denne studien var å finne ut om (i) å jobbe hjemme og (ii) forventninger om å være tilgjengelig til arbeidsgiver på fritiden påvirker ansattes oppfatning av arbeidsmiljø og trivsel, helse, organisatorisk forpliktelse eller intensjon om å slutte i jobben.

Tverrsnittsanalyser av undersøkelsesdata fra 7861 kontorarbeidere som rapporterte arbeidstimer hjemme, og 3146 rapporteringer om forventninger om å være tilgjengelig for arbeidsgiver på fritiden. Prospektive analyser (toårs oppfølging) omfattet henholdsvis 5258 og 2082.

Avhengige variabler var arbeidsfaktorer som tidligere var assosiert med helseplager, psykiske plager, positiv affekt, jobb–privatlivskonflikt, forpliktelse og intensjon om å forlate. Tilfeldig avskjæring lineære og logistiske regresjoner kontrollert for arbeidet tid (i tillegg til vanlige timer), alder, kjønn og ferdighetsnivå.