Rettigheter og Metode

Company Pulse har alle rettigheter og bruksrett til verktøy og metoder tilknyttet leveransen.

Company Pulse og partner/kunde skal bevare taushet om alle konfidensielle opplysninger om personer og andre opplysninger som kan skade en av partene, herunder om innhold i verktøy og metoder. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av Company Pulse analyse.

Metode og gjennomføring:
Deltakere angir svar på web-basert spørreskjema. Det benyttes dagbokformat og enkle svaralternativer med referanse til reelle arbeidsdager, som er anbefalt metode i slike medarbeiderundersøkelser (ref. Statistisk sentralbyrå). Det velges èn selvvalgt arbeidsdag etter dato, med muligheter for å svare om arbeidsdagen var typisk eller atypisk. Summen av faktiske arbeidsdager gjennom minst en arbeidsuke tilbyr god statistikk, og påviser «normalarbeidsdagen» i organisasjonen. Dertil gir det muligheter for å se forskjeller mellom ulike arbeidsdager/virkedager, samt tidspunkter på dagen (f.eks. før og etter spisepause/lunsj).

Ønsker du/dere mer informasjon om rettigheter og metode/gjennomføring.
Ta kontakt med oss i Company Pulse.

Telefon: 92 62 21 81
E-post: info@companypulse.no